ที่ มห 0017.5/ว 212 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ดาวห์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก  https://drive.google.com/drive/folders/17Uz3ALF8Rd4HyM5Rrf3yHKVVSN9ok9ye?usp=sharing

2.แบบรายงานข้อมูล 2565

3. ex_apr-2565

4. งบหน้าสรุปการเลื่อนเงินเดือน 2565

มห 0017.5-ว 212 ลว 12 ม.ค. 2565 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประกาศจังจัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์ฯ ลว 12 ม.ค. 2565
ประกาศหลักเกณฑ์ปี 2559 ลว 17 ก.พ. 2559

 

Share: