จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมติดตามและมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชย์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำในเรื่องของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และด้านกายภาพ การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบริหารจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
+4
36
4 Shares
Like

 

Comment
Share

Share: