ประเพณีแห่ดาวในเทศกาลวันคริสต์มาส Magical of Songkhon

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีคริสต์มาสและงานเทศกาลปีใหม่กลุ่มสนุก เทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน Magical Of Songkhon ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี เจ้าอาวาสวัดสองคอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ คริสตศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีคริสต์มาสและงานเทศกาลปีใหม่กลุ่มสนุก เทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน Magical Of Songkhon จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 โดยภายในงานมีขบวนรถแห่ดาวจำนวน 12 ขบวน จากหลากหลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จนถึงสักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีสองคอน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูเจ้าศาสดาของศาสนาคริสต์ โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนที่สนใจรอชมความงามของขบวนแห่ดาวเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ภายในกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีคริสต์มาสและงานเทศกาลปีใหม่กลุ่มสนุก ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอน ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าของดี ในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ดาว โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

Share: