ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

แรงงานจังหวัมุกดาหาร

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Share: