ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปิดให้ผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ท่องเที่ยว Sandbox)

📣ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปิดให้ผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ท่องเที่ยว Sandbox)
.
ตอบแบบสำรวจสแกน หรือ คลิกลิงก์
👉 https://mukdahan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/53641
.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#แบบสำรวจ #เปิดประเทศ #เปิดเมืองมุกดาหาร

ที่มา :
https://www.facebook.com/PRDMukdahan/photos/a.350143588493992/2079249645583369

Share: