แบบรายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)

Continue Reading...

คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียน กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประกอบการอุตสาหกรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คู่มือ การแจ้งการยกเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา (ฉบับปรับปรุง)

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564

Continue Reading...

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564

Continue Reading...