เที่ยวมุกสุขทั้งปี “ตรุษจีนมุก#๒” แสดงวิถีชีวิตของชาวไทย-จีน-เวียดนาม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหารเปิดโครงการ เที่ย…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ก.พ. 65

Continue Reading...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การเข้าร่วมงานวันตอ่ต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 474/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 ม.ค. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 ม.ค. 65

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 ม.ค. 65

Continue Reading...