รับมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

วันที่ 10 มี.ค.64 เวลา 10…

Continue Reading...

จ.มุกดาหารมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้ดำเนินการสวบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย โดยยังสามารถติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทุกราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโ…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 54

Continue Reading...

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการด้านป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

Continue Reading...

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...

สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564

Continue Reading...

สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Continue Reading...

สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน มกราคม 2564

Continue Reading...

สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2563

Continue Reading...