กลุ่มเป้าหมายสร้างและซ่อมบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๖๔)

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๕๔๓/๒๕๖๔ เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และให้งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข…

Continue Reading...

เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

Continue Reading...

Social Network

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Continue Reading...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Continue Reading...