ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๖๑)

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

Continue Reading...

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 2

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

Continue Reading...

เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2609-2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๔๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564

Continue Reading...