ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างเฉียบพลัน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (ก…

Continue Reading...

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล)

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิม…

Continue Reading...

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ตัวอย่างพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

Continue Reading...

เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

Continue Reading...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

Continue Reading...

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าร…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ – ๕๙ ปี

Continue Reading...

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564

Continue Reading...