แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...

เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564

เรื่อง การประชุมกรมการจัง…

Continue Reading...

เรื่อง ประกาศอำเภอดอนตาล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Continue Reading...

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2564

Continue Reading...

กิจกรรม Kick off โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 1…

Continue Reading...

“เหล่ากาชาดมุกดาหาร บริจาคโลหิตกรณีพิเศษ”

“เหล่ากาชาดมุกดาหาร บริจา…

Continue Reading...

ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

เรื่อง เอกสารประกอบวาระการประชุมโครงการ อพ.สธ.

เรื่อง เอกสารประกอบวาระกา…

Continue Reading...

เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

Continue Reading...