เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ 2-2564

Continue Reading...

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง การดำเนินโครงการพั…

Continue Reading...

เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย(คำสั้ง จ.มห.ที่.619และ620 ลว. 16 ก.พ.64)

Continue Reading...

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง การดำเนินโครงการพั…

Continue Reading...

เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

Continue Reading...

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564)

Continue Reading...