เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Continue Reading...

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564

Continue Reading...

ผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเดินวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน” 21 มีนาคม นี้

จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเดิ…

Continue Reading...

ผู้ว่าฯมุกดาหาร เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

    ผู้ว่าฯมุกด…

Continue Reading...

โครงการที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่อง ขอแจ้งแผนปฏิบัติกา…

Continue Reading...