การประกาศเจตนารมณ์”สุจริต Fปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566″ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

Continue Reading...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566

Continue Reading...

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Continue Reading...

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 5805 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 5395 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับผู้เข้ารับโล่รางวัล)

Continue Reading...

โครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ แบ…

Continue Reading...

ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 5396 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...