ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ถือเป็นวันลา

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรไทย

Continue Reading...

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...

การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

Continue Reading...

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

Continue Reading...

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567)

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...