การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567

Continue Reading...

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

Continue Reading...

ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จํานวน ๔ ลาย

Continue Reading...

แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ

Continue Reading...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2567

Continue Reading...

ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2567

Continue Reading...

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

Continue Reading...

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร

5. แบบสรุปผลการดำเนินงาน …

Continue Reading...

แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ

Continue Reading...