รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงาน…

Continue Reading...

การตรวจสอบสินทรัพย์ของจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Continue Reading...

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...