ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช. (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

Continue Reading...

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2567

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรรับชมการอภิปรายผ่าน Facebook Live

Continue Reading...

บัญชีนวัตกรรมไทย

Continue Reading...

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

Continue Reading...

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Continue Reading...

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)

Continue Reading...

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

Continue Reading...

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่…

Continue Reading...