ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 2613 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอย่างสรุปผลการประเมิน5…

Continue Reading...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Continue Reading...

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การพัฒนาบุคลากร

Continue Reading...

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

Continue Reading...

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2

Continue Reading...

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1

Continue Reading...

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Continue Reading...