รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

Continue Reading...

กิจกรรม Mobile Clinic ลงพื้นที่ติดตามและให้การสนับสนุนส่วนราชการ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในส่วนของงบลงทุนของส่วนราชการ และงบจังหวัด

Continue Reading...

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3-2564

Continue Reading...

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ข้อ 019 รายงานการกำกับฯ ประจำปี 6 เดิอน

Continue Reading...

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3-2564

Continue Reading...

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ 2-2564

Continue Reading...

ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

Continue Reading...