การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ผลการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...

โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...