มาตรฐานทางจริยธรรม มาตรา 5 ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Continue Reading...

โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต”

Continue Reading...

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Continue Reading...

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 /2564 เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Continue Reading...

เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.ครั้งที่ 1 /2564 เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Continue Reading...

เรื่อง KM 8T

Continue Reading...

เรื่อง KM 8T

Continue Reading...

เรื่อง KM 8T

Continue Reading...

เรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

Continue Reading...

เรื่อง รวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

Continue Reading...