คู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน 2561

Continue Reading...

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Continue Reading...

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ ของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คู่มือปฏิบัติงาน งานสนาม การสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คู่มือปฏิบัติงาน งานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Continue Reading...

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน การยื่นขอรับนำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

Continue Reading...

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียน กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประกอบการอุตสาหกรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...