รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

สรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Continue Reading...

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

Continue Reading...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

Continue Reading...