รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานทีดินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...

สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...