การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

Continue Reading...

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Continue Reading...

โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาครัฐ (ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

Continue Reading...

การประชุมคณะอนุกรมการยุทธศาสตร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...