จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท) ได้จัดประชุมการลงพื้นที่บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

 

Continue Reading...

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2565

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

   

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 1532 ลว 28 ก.พ.2565 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565”

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

การเตรียมความพร้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparancy Assessment) – ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...