คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 7012 /2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่123/2566 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และการอนุมัติสัญญายืมเงินในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนที่จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยดำเนินการ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 122/2566 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 121/2566 เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่5665/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5528/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2237 /2565 ลว. 6 พ.ค. 65 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1863/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 11/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 6486/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการมุกดาหาร

Continue Reading...