คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 122/2566 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 121/2566 เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่5665/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5528/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2237 /2565 ลว. 6 พ.ค. 65 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1863/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 11/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 6486/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมถุกดาหาร ที่ 6486/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707/2564 ลว. 7 ต.ค.64 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

https://drive.google.com/…

Continue Reading...