พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue Reading...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Continue Reading...

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Continue Reading...

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

Continue Reading...

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Continue Reading...

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

Continue Reading...

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

Continue Reading...

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

Continue Reading...