พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนาที่ พ.ศ. 2539

Continue Reading...

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

Continue Reading...

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

Continue Reading...

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

Continue Reading...

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

Continue Reading...

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

Continue Reading...

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔

Continue Reading...

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

Continue Reading...