ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2567”

   

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 1405 ลว 23 ก.พ.2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

แบบรายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม”

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

Continue Reading...