ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 1405 ลว 23 ก.พ.2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

แบบรายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม”

Continue Reading...

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

Continue Reading...

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่างๆ

Continue Reading...