รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

   

Continue Reading...

ที่ มห 0017.5/ว 1532 ลว 28 ก.พ.2565 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565”

Continue Reading...

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การเข้าร่วมงานวันตอ่ต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา ๐9.3๐ น.

Continue Reading...

แบบรายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...

โครงการจังหวัดมุกดาหาร ใสสะอาด ราษฎร์ รัฐร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน (ปีที่ 2)

Continue Reading...