ผู้ว่าฯเมืองมุก ปลื้ม ชาวเชียงใหม่อุดหนุน สินค้า GI“ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นจากจังหวัดมุกดาหาร”

วันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 17…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เว…

Continue Reading...

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566…

Continue Reading...

ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566…

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ อ.ดงหลวง และ อ.เมืองมุกดาหาร ติดตามแก้ไขปัญเรื่องปากท้อง และการสัญจรไปมา ของพี่น้องประชาชน

ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจั…

Continue Reading...

ประชุม คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) …

Continue Reading...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นา…

Continue Reading...