คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงาน…

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1833/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่…

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

แจ้ง หัวหน้าสำนักงานจังหว…

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 474/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัด

คำสั่งคณะกรรมการบริหารงาน…

Continue Reading...