การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การจัดเก็บข้อมูลภาระงานผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

1. แบบการจัดเก็บภาระงาน

Continue Reading...

ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่123/2566 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และการอนุมัติสัญญายืมเงินในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนที่จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยดำเนินการ

Continue Reading...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 122/2566 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 121/2566 เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์”สุจริต Fปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566″ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...