ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 122/2566 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 121/2566 เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

Continue Reading...

การประกาศเจตนารมณ์”สุจริต Fปร่งใส จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566″ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Continue Reading...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

Continue Reading...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566

Continue Reading...

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Continue Reading...

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2565

เชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ….

Continue Reading...