รายการข้อมูลประเด็น : อุบัติเหตุทางถนน

จำนวนโครงการก่อสร้างและปร…

Continue Reading...

กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128 (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561)

Continue Reading...

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ในวัน Valentine’s Day ความรับผิดชอบที่มาพร้อมความรัก

Continue Reading...

มาตรฐานทางจริยธรรม มาตรา 5 ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Continue Reading...

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Continue Reading...

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย)

Continue Reading...

คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จัดรวบรวม พ.ศ.2564

http://www.pad.moi.go.th/…

Continue Reading...

กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน กรณีศึกษา สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ข้อมูล GIS

Continue Reading...

ข้อมูลสถิติต่างๆ

Continue Reading...