ขอเชิญเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกฯ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”

Continue Reading...

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดมุกดาหาร ปีพุทธศักราช 2567

Continue Reading...

ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ

Continue Reading...

แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2567

Continue Reading...

การจัดพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

Continue Reading...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567

Continue Reading...

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2567

Continue Reading...