ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปิดให้ผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (ท่องเที่ยว Sandbox)

📣ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงควา…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๖๗)

Continue Reading...

บุคลากรสำนักงานจังหวัด

Continue Reading...

แบบสำรวจความพึงพอใจ

กำลังโหลด…

Continue Reading...

ชมคลิป มุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/2061876283987372 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #มุกดาหารฉีดวัคซีน

[ชมคลิป] มุกดาหารจัดกิจกร…

Continue Reading...

พันธกิจ

Continue Reading...

ประวัติความเป็นมา

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 ก.ย. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 ก.ย. 64

Continue Reading...

ความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...