แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อผ้าประดับสี ม่วง - ขาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อพรมแดงสำหรับใช้ประกอบงานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและสนับสนุนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
จ้างจ้างกำจัดปลวกอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ผวจ. ,รอง ผวจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อผ้าประดับสีขาว ? เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงไม้ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างทำป้ายไวนิล เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจัดกิจกรรมงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
จ้างทำบอร์ดสติกเกอร์ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างภายในห้องแก้วมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านพักของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้สด สำหรับจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่