แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบ เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมแก้วมุกดา และภายในห้องควบคุมประจำห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานในการบริหารงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้ออุปกรณ์สำหรับการนำเสนอชนิดแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสารเพื่อประกอบการร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
จ้างจ้างทำไวนิลฉากพระฉายาลักษณ์และข้อความ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่