แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในห้องสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดปุ่มกดลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2019
จ้างทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้ในการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2019
จ้างเหมาบริการทำอาหารกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2019
จ้างเหมาบริการทำอาหารกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2019
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ในโอกาสนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างเหมาทำความสะอาดพรมแดงสำหรับประดับห้องประชุมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2019
จ้างทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2019
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่