แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างทำสติ๊กเกอร์สื่อต้านโกง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สติ๊กเกอร์ ?ต้านโกง?) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2019
จ้างทำแผ่นพับสรุปผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างทำป้ายอคิลิคและติดสติกเกอร์ สำหรับที่จอดรถยนต์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดหน้าห้องผู้บริหาร และทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในบ้านพักของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและห้องประชุมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรฯ กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่