แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ห้วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ห้วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ห้วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ห้วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2019
จ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2019
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อกระเป๋าเอกสาร เพื่อสนับสนุนงานสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่