ค่าเฉลี่ย IQ เด็กปฐมวัยมุกดาหาร เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ที่ระดับ 102.97 จุด

ค่าเฉลี่ย IQ เด็กปฐมวัยมุกดาหาร เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ที่ระดับ 102.97 จุด
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา หรือ IQ ของเด็ก ป.1 ในปี 2559 พบ ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย เท่ากับ 98. 23 จุด และ ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กจังหวัดมุกดาหาร เท่ากับ 91.26 จุด ซึ่งค่าเฉลี่ยเป้าหมายที่คาดหวังของระดับประเทศคือ 100 จุด
จังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยตั้งเป้าหมายให้เด็กจังหวัดมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ย IQ เกิน 100 ภายในปี 2564 และจากผลการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ค่าเฉลี่ยระดับ IQ ของเด็กปฐมวัยจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มขึ้น 11.67 จุด สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จาก 91.26 จุด เพิ่มเป็น 102.97 จุด รองจากจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เพิ่มสูงขึ้น 13.82 จุด
สำหรับการดำเนินการของจังหวัดมุกดาหาร เน้นการแก้ไขให้ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย เด็กที่มีภาวะโลหิตจาง ป้องกันการขาดสารไอโอดีน และการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก โดยแบ่งการดูแลเป็น 4 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ดูแลตั้งแต่ในครรภ์ ให้เด็กในครรภ์มีน้ำหนักตามมาตรฐาน โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลคือ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 2 แรกเกิด – 2 ปี เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการสร้างตัวตนให้กับเด็ก โดยมีหน่วยงานที่ดูแลหลักคือ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงที่ 3 อายุ 2-4 ปี และช่วงที่ 4 อายุ 4-6 ปี เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การสร้างตัวตนให้กับเด็ก โดยหน่วยงานที่ดูแลหลักคือ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูในระดับชั้นอนุบาลโดยมี เครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนา IQ เด็กปฐมวัย จังหวัดมุกดาหาร
มีเครื่องมือ 3 ชนิด คือ
1) มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ซึ่งพัฒนามาจากโครงการSmart Kid R 10 ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จนได้วิธีในการที่แก้ไขปัญหาด้านภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสมกับจังหวัดมุกดาหาร การเตรียมความพร้อมหญิงตั้งครรภ์ในการเป็นแม่ ด้วยจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
2)โครงการหนูน้อยอัจฉริยะและแสนดี ผ่านวิธีคุณภาพ ด้วย 9 ต้อง 4 ไม่ “9 ต้อง ได้แก่ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน รู้ทันเทคโนโลยี ฝึกให้ช่วยตนเอง และช่วยงานบ้าน” “4 ไม่ ได้แก่ ไม่พูดคำว่า ห้าม ไม่ อย่า หยุด”
3) เสริมสร้างทักษะสมอง ด้วยกิจกรรมฝึกทักษะสมอง 35 กิจกรรม
และผลการดำเนินการ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ IQ เด็กมุกดาหาร เพิ่มขึ้น11.67 จุด สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จาก 91.26 เพิ่มเป็น 102.97 จุด รองจากจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ระดับIQ เพิ่มขึ้น 13.82 จุด จากเดิม 91.75 เพิ่มเป็น 105.57 จุด ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ 5 ข้อ คือ
1) การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนเป็น 4 กลุ่มอายุ
2) การพัฒนาให้เกิดSmart Kid Smart Parent
3) ใช้เครื่องมือสำคัญ 3 ชนิด ในการพัฒนาเด็ก
4) มีSmart team ในการทำงาน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล
5) มีการกำกับติดตาม Smart monitoring โดยติดตามประเมินIQ ก่อน และหลังทำกิจกรรมโครงการ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหาร มีประชากรเด็กปฐมวัย จำนวน 25,349 คน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจที่ระดับ IQ ของเด็กปฐมวัยจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่ง จังหวัดมุกดาหารจะรักษาระดับและพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาเด็กที่ไอคิวต่กว่ามาตรฐานำขึ้นมาสู่ขึ้นมาสู่เกณฑ์มาตรฐานให้ได้โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งเชิญชวนผู้ปกครองช่วยกันพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เติบโตด้วยพัฒนาการที่สมวัยและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
Share: