พช.มุกดาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.มุกดาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
พัฒนาชุมชนมุกดาหาร จัดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 4
ที่ศูนย์ฝึกและพันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากอำเภอดงหลวงและอำเภอหนองสูง จำนวน 100 คน
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติและเป็นการสร้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่สามารถจะเป็นแกนนำสำคัญที่จะเป็นครูกระบวนการ ครูพาทำ ในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล นำไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้การจัดอบรมในโครงการนี้ ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารมีแผนงานที่จะดำเนินการให้ครบทั้ง7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือน ละ 1 คน จำนวน 357 คนและผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 104 คน รวม 461 คน
ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: