วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 ธ.ค. 64

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 6804/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ของโรคเป็นการชั่วคราว

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 พ.ย. 64

Continue Reading...

ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

Continue Reading...

ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9724 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

Continue Reading...

ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9721 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

แบบเสนอรายชื่อจัดสรรโควตา…

Continue Reading...

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 71)

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 พ.ย. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 พ.ย. 64

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 27 พ.ย. 64

Continue Reading...