รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Continue Reading...

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Continue Reading...

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Continue Reading...

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Continue Reading...

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและกำหนดมาตรการสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

Continue Reading...

เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนด วันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

Continue Reading...