รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 มกราคม 2563

Continue Reading...

เรื่อง เพิ่มข่าวใหม่ ออกจากระบบ เรื่อง รายงานคกก.ช่างฯ ครั้งที่ 1-63 และคส.จ.มห.ที่ 5284-2563

Continue Reading...

เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สาย ส.ป.ก.3 รหัสสายทาง มห.ถ. 47-019 หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...

เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลโพนสวรรค์

Continue Reading...

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมก…

Continue Reading...

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

พ่อเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าการทอผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ของกลุ่มทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พ่อเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที…

Continue Reading...

โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

เรื่อง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี ๒๕๖๔ และใบสมัครโครงการฯ

เรื่อง โครงการส่งเสริมและ…

Continue Reading...

เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการฯ ครั้งที่1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564

Continue Reading...