ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9724 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

Continue Reading...

ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 9721 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

แบบเสนอรายชื่อจัดสรรโควตา…

Continue Reading...

มห 0017.5/ว 9671 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

Continue Reading...

การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2564

Continue Reading...

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่น ในส่วนราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร (ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 9212 ลว 11 พ.ย. 64)

Continue Reading...

การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร (ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 9211 ลว 11 พ.ย. 64)

Continue Reading...

การจัดกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...

รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...